0

Kwota: 0,00 


Brak produktów w koszyku.

Zaznacz stronę

Regulamin sprzedaży

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (REGULAMIN SKLEPU BASTIONSMAKU.PL)
Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy bastionsmaku.pl, działający pod adresem https://www.bastionsmaku.pl, prowadzony jest przez Bastion Smaku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Ruś 2, 10-687 Olsztyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632922, NIP 739-388-80-02, REGON 365190510.

Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej: sklep@bastionsmaku.pl;
b) telefonicznie: 601 428 149 lub 880 888 855;
c) pisemnie: Bastion Smaku Sp. z.o.o. – sklep internetowy bastionsmaku.pl, na adres: Ruś 2, 10-687 Olsztyn.

Sklep podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.bastionsmaku.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

SŁOWNICZEK

Sklep – prowadzony przez firmę Bastion Smaku Sp. z o.o. sklep internetowy działający pod adresem: https://www.bastionsmaku.pl (dalej łącznie jako „strona bastionsmaku.pl”), przy użyciu którego firma Bastion Smaku Sp. z o.o. sprzedaje produkty oraz świadczy usługi za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu dostawę;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie i posiadająca Konto Klienta, w dalszej części Regulaminu zwany również „Klubowiczem Bastionu Smaku”.

Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019.0.1145) oraz Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 roku w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego –(dyrektywa o handlu elektronicznym), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konsultant – osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z Klientem telefonicznie, mailowo lub pisemnie;

Konto Klienta (Moje Konto) – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana po realizacji zamówienia;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana po realizacji zamówienia;

Płatność kartą kredytową – płatność wykonywana przez Klienta za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana po realizacji zamówienia;

Treści – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w bastionsmaku.pl zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami, w tym w szczególności zdjęcia, opisy produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu;

PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;

DRM (Digital Rights Management) – cyfrowe zarządzanie prawami. System zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą właściciela praw używaniu danych;

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 roku. poz. 121 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin Sklepu).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta obejmujące ofertę zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów i/lub usług;

Umowa sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży produktów  w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sklepem, a Klientem przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach Sklep zamieszcza na stronie bastionsmaku.pl. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową bastionsmaku.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Sklep – w ramach bastionsmaku.pl – nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Sklep uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem.
5. Rejestracja Konta Klienta, jak również korzystanie z funkcjonalności strony internetowej bastionsmaku.pl jest nieodpłatne.
6. W celu usunięcia Konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
7. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem, która wiąże Klienta przez okres 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia jej złożenia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zamówienia, przesyła do Klienta specyfikację złożonego zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży). W terminie 7 (siedem) dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia Sklep prześle na adres email podany przez Klienta:
a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji – jeżeli realizacja zamówienia będzie możliwa. Przesłanie przez Sklep potwierdzenia wskazanego w zdaniu poprzednim jest równoznaczne ze złożeniem przez Sklep oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej. Z tą chwilą uważa się Umowę sprzedaży za zawartą;
b) potwierdzenie anulowania zamówienia – jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa.
8. Zawierając Umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie dokumentu sprzedaży (paragon/faktura) przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
9. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.
10. Sklep wystawi dokument sprzedaży (paragon/fakturę) w momencie wysyłki zamówienia z wytwórni. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.
11. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub telefonicznie.
12. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w ustępie 11 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Sklep czeka na decyzje Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, Sklep dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle produkt lub produkty, które są zarezerwowane dla niego.
13. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, Sklep dokona jego anulowania, a Klient otrzyma informacje, zgodnie z ustępem 11 powyżej.
14. Adres email podany przez Klienta w toku składania zamówienia lub podczas rejestracji Konta Klienta będzie wykorzystywany przez Sklep na potrzeby komunikacji z Klientem związanej z realizacją Zamówień i usługami świadczonymi drogą elektroniczną za pośrednictwem bastionsmaku.pl.
15. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, gdy:
a) istnieją trudności w kontakcie z Klientem;
b) istnieją zaległości w płatnościach między Klientem, a Sklepem;
c) Klient nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu.

III. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu, pod warunkiem potwierdzenia takiej zmiany w Biurze Obsługi Klienta lub może je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki.
2. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu, po uprzednim zalogowaniu się na Konto Klienta (Moje Konto).

IV. CENY PRODUKTÓW

1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie bastionsmaku.pl:
a) podawane są w walucie: polski złoty (PLN);
b) zawierają podatek VAT;
c) nie zawierają kosztów dostawy.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności spowodowane siłą wyższą, Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w rozdziale V, punkt 2, zmiany cen w trakcji realizacji zamówienia lub odmowy jego realizacji.
3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
4. Dla celów niniejszego regulaminu siła wyższa to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia, niezależne od woli obu stron lub też takie, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w jej części, na stałe lub przez pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności klęski żywiołowe, np. pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragany, itp., akty działania władzy państwowej, działania innych sił natury niewymienionych w niniejszym regulaminie.

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę – uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na produkty wysyłane po wyprodukowaniu wszystkich dostępnych produktów zamówienia. Termin skompletowania zamówienia to 14 dni.
  2. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

VI. FORMY PŁATNOŚCI ORAZ FORMY DOSTAWY I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Formą płatności za zamówione produkty z odbiorem osobistym w wytwórni jest płatność gotówką lub płatność kartą, a formą płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski jest płatność kartą przy odbiorze lub płatność przelewem po odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.
2. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu.
3. Informacje o kosztach dostawy, formach płatności oraz orientacyjnym terminie dostawy jest dostępna na stronie https://bastionsmaku.pl/.
4. Płatność kartą realizuje na zlecenie Sklepu Credit Agricole Bank Polska SA. Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są Credit Agricole Bank Polska SA przez Sklep celem realizacji płatności. Credit Agricole Bank Polska SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi od Klienta. Administratorem danych osobowych Klienta koniecznych do realizacji płatności jest Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławie (53-605), przy ul. pl. Orląt Lwowskich 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej. Credit Agricole Bank Polska S.A powiadomi Klienta o statusie realizacji płatności, rozpatrywanej reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Credit Agricole Bank Polska S.A. Klient wybierając Płatność kartą przyjmuje do wiadomości i akceptuje powyższe postanowienia zezwalając na zlecenie przez Sklep realizacji płatności przez Credit Agricole Bank Polska S.A.

VII. REKLAMACJE

1. Sklep zobowiązany jest do wydania produktu bez wad.
2. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia produktu.

Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Konsument może żądać:

a) wymiany produktu na wolny od wad,
b) obniżenia ceny produktu,
c) albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

3. W przypadku stwierdzenia wad produktu, Klient powinien bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Biuro Obsługi Klienta.
4. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o reklamowanym produkcie, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.
2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone w wersji elektronicznej (mail) na adres: sklep@bastionsmaku.pl.
3. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

a) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie VII Regulaminu.

IX. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujących terminach:
a) w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sklep;
b) w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w rozdziale
VII punkt 4 Regulaminu;
c) w przypadku anulowania zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.
2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
4. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.

X. DANE OSOBOWE

 1. Podczas korzystania ze Sklepu (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 1 jest Bastion Smaku sp. z o.o. z siedzibą w Polsce pod adresem Ruś 2 (10-687 Olsztyn), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632922, NIP 739-388-80-02, REGON 365190510.
3. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Ruś 2 (10-687 Olsztyn, Polska) lub poprzez wiadomość e-mail na adres: rodo@bastionsmaku.pl.
4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Ruś 2 (10-687 Olsztyn) lub poprzez e-mail na adres: rodo@bastionsmaku.pl. Inspektor pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
6. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności.

XI. NEWSLETTER

1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych terminach produkcji wędlin, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
2. Newsletter będzie wysyłany na:
a) adres e-mail

lub/i

b) numer telefonu podany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Sklepie.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie stosownego pola „Rezygnacja” dołączonego do wiadomości newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Bastion Smaku Sp. z o.o.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
4. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony bastionsmaku.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

a) Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania strony bastionsmaku.pl umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie;
b) Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony bastionsmaku.pl;
c) Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta;
d) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny bastionsmaku.pl.

5. Klient ma możliwość korzystania ze strony bastionsmaku.pl bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
7. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 roku.
10. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy:

a) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep, w tym wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności bastionsmaku.pl;
b) zmiana warunków lub procesu zawierania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep;
c) poprawa obsługi Klientów, w tym przeciwdziałanie nadużyciom;
d) zmiana danych Sklepu, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych lub danych teleadresowych wskazanych w niniejszym Regulaminie;
e) potrzeba usunięcia z treści niniejszego Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności;
f) konieczność dostosowania postanowień niniejszego Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez Sklep.
Sklep zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio w bastionsmaku.pl oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając wiadomość na adres email Klienta lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w panelu Konta Klienta. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia jego treści, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta posiadającego Konto, o ile nie wypowie umowy o świadczenie usług przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu (zgodnie z procedurą usunięcia Konta Klienta). 
Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
11. Zapraszamy do korzystania ze strony: www. bastionsmaku.pl/faq, gdzie przedstawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.

Chcesz zamówić nasze wędliny?

Zarejestruj się w naszym sklepie.

Tradycyjne wędliny

Tradycyjny smak naszych wędlin przeniesie Was w czasie do lat dzieciństwa, bo zamykamy w nich historię i wspomnienia. Chcemy się z Wami dzielić tymi wyjątkowymi smakami.

Kontakt z nami

Bastion Smaku Sp. z o.o.

10-687 Olsztyn, Ruś 2
Telefon: +48 601 428 149
e-mail: sklep@bastionsmaku.pl